Wetterschakt AB | Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö
21295
page,page-id-21295,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Kvalitetspolicy

Wetterschakt utför markanläggning, marksanering och sluttäckning av deponier. Det primära målet är att genom kvalitetsstyrning säkerställa att kundens krav och förväntningar uppfylls samt att tillgodose gällande lagar och övriga krav avseende tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ständiga förbättringar inom Wetterschakts nuvarande och framtida affärsområden skall utmärka företagets kvalitetsprogram. Kvalitetsstyrningen skall leda till att samtliga våra entreprenader utförs med jämn och hög kvalitet.

 

Detta innebär för våra kunder:

 

  • kvalitet som säkerställs genom detaljerad och dokumenterad projektstyrning.
  • involverade medarbetare som samarbetar med kunder och leverantörer för effektiva insatser.
  • säkerhet att tidsplaner och övriga åtaganden uppfylls.
  • minimering av antalet besiktningsanmärkningar och olyckor genom dokumenterade rutiner.
  • anpassade resurser och medarbetare som jobbar mot kommunicerade mål.
  • samtliga arbetsmoment dokumenteras i sammanställningar och rapporter för att möjliggöra kontroll av arbete och materialhantering mm.

Miljöpolicy

Det primära målet med Wetterschakts miljöledningssystem är att säkerställa att kundens miljökrav uppfylls och att gällande miljölagstiftning tillgodoses. Miljöledning tillämpas systematiskt genom ett processorienterat verksamhetssystem. Effektivt resursutnyttjande, helhetssyn och kontinuerlig förbättring skall utmärka företagets miljöprogram. Genom att följa dessa riktlinjer och skapa rutiner uppnår verksamheten en miljömedvetenhet som främjar hållbar utveckling. Miljöomsorg är ett av Wetterschakts kärnämnen.

 

Övergripande miljömål:

 

  • Minska miljöbelastning, energiförbrukning och avfallsmängd.
  • Minska användningen av skadliga ämnen och material.
  • Bidra till återvinning, återbruk och resurseffektivitet.
  • Säkerställa kundens miljökrav och gällande miljölagstiftning.

Arbetsmiljöpolicy

Wetterschakt skall sörja för en god arbetsmiljö samt en säker arbetsplats. Detta uppfylls dels under projektplanering i form av arbetsmiljöplaner samt genom investeringar i maskiner och utrustning som minimerar arbetsskador och sjukfrånvaro. Företaget skall följa myndigheternas intentioner för att skapa en bra arbetsmiljö för alla.

 

Arbetsmiljöfrågorna skall vara en självklar del i verksamheten. Därigenom skapas utvecklande arbetsplatser som så långt som möjligt anpassas till individens förutsättningar. Arbetsvillkoren skall erbjuda säkra arbetsplatser avseende hälsa och olycksrisker.

 

Ett personligt ansvar för arbetsmiljön skall vara ett viktigt inslag i företagskulturen hos Wetterschakt.

 

Arbetsmiljön skall kontinuerligt förbättras i den takt som ekonomiska och tekniska förutsättningar tillåter, grundat på ett aktivt arbetsmiljöarbete där personalen deltar.

 

Det är företagets avsikt att alla anställda visar ett personligt ansvar för sin arbetssituation och motverkar risker för ohälsa och olyckor i sitt arbete.